ปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556  วาระที่ 4.2 เรื่องการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้แสดงความคิดเห็นต่อวาระการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

-------------------------3-2556