แนวปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์,ความร่วมมือในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 46/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556   นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในวาระที่ 4.5 เรื่องแนวปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ใช้บังคับ ซึ่งมีลักษณะการประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา
และมีความเห็นต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในวาระ 4.7 บันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-------------------------------------_---------_---------------------------_-------------------