หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง หลังรับฟังความคิดเห็น

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 41/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556  ในวาระ 4.9 ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังรับฟังความคิดเห็น นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม และได้ตั้งข้อสังเกตในวาระการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-----------------------------------------------41-2556