พิจารณาสัญญาต่างตอบแทนระหว่างกองทัพบกกับบ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ, ความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่และการกำหนดระยะเวลาในการถือครองของช่อง 7

ในการประชุม กสท. ครั้งที่  36/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556  ในวาระที่ 4.23 เรื่องรายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาต่างตอบแทนร่วมดำเนินการเพื่อส่งโทรทัศน์สี ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด  และวาระที่ 4.24 เรื่องบทวิเคราะห์การพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของกิจการโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 (บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด)  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------