ร่างหนังสือเชิญชวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการทีวีดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 30/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ในวาระที่ 4.8 เรื่อง (ร่าง) หนังสือเชิญชวน และ (ร่าง) สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้ตั้งข้อสังเกต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------.---