ข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่างหนังสือขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 29/2556 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556  วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและการแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือเชิญชวน ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้ขอเปิดเผยมติและความคิดเห็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------