คัดค้านร่างประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงฯ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 28/2556 วาระที่ 4.12 เรื่องคัดค้าน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็นในวาระการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------.---------------------------------------------