สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ ทีวีดิจิตอล

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 27/2556 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556  ในวาระที่ 4.11 เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นว่าร่างประกาศดังกล่าว ยังคงไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญตามที่ได้เคยสงวนความเห็นไว้ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 26/2556  แบะการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2556 จึงขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------.------