การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงฯ,การแก้ปัญหากลุ่มวิทยุที่ไม่มีสิทธิยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 25/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556  ในวาระที่ 4.15 (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และวาระที่ 4.19 เรื่องแนวทางการแก้ไขปัยหาของกลุ่มวิทยุที่ไม่มีสิทธิยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นต่างจากเสียงข้างมาก และได้ตั้งข้อสังเกตในวาระการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-----------------------------------------------25-2556