หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงฯ,(ร่าง)หนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นเพื่อให้บริการในทีวีระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 24/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556  ในวาระที่ 4.2 ผลการพิจารณาให้ความเห็นต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …
วาระที่ 4.10 เรื่องความเห็นประกอบการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ พ.ศ. …
วาระที่ 4.11 (ร่าง) หนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สามซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นต่างจากเสียงข้างมากของที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-------------------------------------24-2556