การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะ เพื่อความมั่นคงของรัฐ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันพุธ ที่ 17 เมษายน 2556  ในวาระที่ 4.11 เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่สอง เพื่อความมั่นคงของรัฐ  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นต่างจากมติของที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.-----------------------------------------------------------------