การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 36/2556  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556  ในวาระที่ 4.2 เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ซึ่งนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

36__2556

อีกทั้งในวาระที่ 4.23 เรื่องรายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาต่างตอบแทนร่วมดำเนินการเพื่อส่งโทรทัศน์สี ระหว่างกองทัพบก กับ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด  และวาระที่ 4.24 เรื่องบทวิเคราะห์การพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของกิจการโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 7 (บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด)  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
----------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------