ความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาถือครองคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 23/2556  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556  ในวาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณาทบทวนความเห็นต่อความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นเพิ่มเติมต่อวาระดังกล่าว ดังต่อไปนี้

23-25561