เรื่องการปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล,และสรุปผลการรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การแพร่ภาพรายการที่สำคัญ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 19/2556  เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2556 ในวาระที่ 4.9 เรื่องการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ…. ตามความเห็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
วาระที่ 5.2 เรื่องคำชี้แจงเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.
และวาระที่ 4.10 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญ พ.ศ….
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นเพิ่มเติมในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

19-25561