หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 ในวาระที่ 4.7 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ….   นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 18-25561