การพิจารณาอนุญาตอุปกรณ์ เครื่องรับ หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณรายการ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 26/2555  เมื่อวันที่  25 มิ.ย. 2555   กสทช.สุภิญญา ขอสงวนความเห็นในวาระที่ 4.1 การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องรับ หรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณรายการ ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-----------------------------------26-2555