หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่ต้องให้บริการเป็นการทั่วไป

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 46/2555  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555   กสทช. สุภิญญา ได้ขอเปิดเผยความเห็นในการประชุม วาระที่ 4.1 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

----------46-2555