เรื่องร้องเรียนความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า

mobileturtle

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.13 กรณีเรื่องร้องผู้บริโภคประสบปัญหาคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ ขอให้บริษัทปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และคืนเงินค่าบริการที่เรียกเก็บไปแล้ว กรณีนี้ผู้ร้องเรียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า โดยสมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย 399 บาทต่อเดือน ซึ่งแพ็กเกจดังกล่าวเมื่อมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตครบ 1 GB จะปรับลดความเร็วลงไม่ต่ำกว่า 384 kbps แต่ปรากฏว่าเมื่อผู้ร้องเรียนได้ใช้บริการถึงกำหนด 1 GB ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลงเหลือเพียง 64 kbps ในขณะที่เมื่อใช้งานจริง ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำกว่า 64 kbps มาก จนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แม้ความเห็นของสำนักงาน กสทช. และมติที่ประชุม กทค. จะสอดคล้องกันว่า กรณีนี้เป็นเหตุขัดข้องในการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทจึงต้องคืนเงินค่าบริการพร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ร้องเรียน แต่ด้าน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมว่า ในกรณีนี้เป็นที่ชัดเจนว่าการให้บริการมีปัญหา บริษัทจึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ในกรณีอื่นที่ผู้ให้บริการกำหนด Fair Usage Policy ต่ำกว่าความเร็วเฉลี่ยตามมาตรฐานที่ กสทช. กำหนดตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลนั้น ถือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และเป็นประเด็นปัญหาหลักด้านคุณภาพบริการระบบ 3G ที่ผู้ใช้บริการทั่วไปประสบความเดือดร้อนอยู่ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ควรจะต้องหารือกับผู้ให้บริการเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนการกำหนดความเร็วขั้นต่ำ โดยเมื่อมีการลดความเร็วลงตาม Fair Usage Policy แล้วก็ยังต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว นั่นคือความเร็วอินเทอร์เน็ตต้องไม่ลดลงต่ำกว่า 384 kbps

------1003.10.0903_57-4.13