เรื่องร้องเรียน 3G ไม่ได้ลด 15 เปอร์เซ็นต์?

icon-07

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.12 และวาระที่ 4.16 กรณีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือนบนย่านความถี่ 2100 MHz ประสบปัญหาผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เรื่องการลดอัตราค่าบริการลงร้อยละ 15

ในกรณีของวาระที่ 4.12 ผู้ร้องระบุว่า เดิมเคยเป็นผู้ใช้บริการบนคลื่น 2G ของผู้ให้บริการรายหนึ่ง ต่อมาได้ใช้สิทธิโอนย้ายมาใช้บริการบนระบบ 3G โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย แต่ทางผู้ให้บริการได้เพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตฟรี 100 MB เป็นระยะเวลา 12 เดือน และยังคงต้องจ่ายค่าบริการในอัตราเท่าเดิม จึงเห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ 3G หรือการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่น 2100 MHz ที่กำหนดว่าต้องมีการปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

ทั้งนี้ มติของที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2556) เคยกำหนดแนวทางการกำกับดูแลค่าบริการ 3G แยกเป็น 2 กรณี นั่นคือ ในกรณีที่ผู้ให้บริการนำรายการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ในตลาด ณ ขณะนั้นมาให้บริการ ต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว แต่ในกรณีเป็นรายการส่งเสริมการขายใหม่ จะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต (คือวันที่ 7 ธันวาคม 2555)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ที่ประชุมลงมติตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอว่า รายการส่งเสริมการขายของผู้ร้องเรียนเป็นรายการส่งเสริมการขายใหม่ ซึ่งเมื่อคำนวณอัตราค่าบริการโดยรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการเพิ่มให้ก็ถือว่าอัตราค่าบริการลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 15 แล้ว จึงไม่ต้องมีการลดอัตราค่าบริการลงโดยตรงร้อยละ 15 ดังกรณีรายการส่งเสริมการขายเดิม

แต่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมาก โดยสงวนความเห็นว่า จากหลักฐานใบแจ้งหนี้ของบริษัทแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารายการส่งเสริมการขายเป็นรายการส่งเสริมการขายเดิม เพราะการแถมบริการอินเทอร์เน็ตฟรี 100 MB มีการกำหนดระยะเวลาไว้เพียง 12 เดือนเท่านั้น จึงเป็นส่วนของการแถมโดยแท้ มิใช่ส่วนหนึ่งของบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่จะนำมาร่วมคำนวณอัตราค่าบริการด้วยได้แต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อไม่นับรวมบริการแถมนี้หรือเมื่อครบกำหนดเวลา 12 เดือนแล้ว ย่อมชัดเจนว่าสิทธิในการใช้บริการก็จะกลับไปเป็นเหมือนรายการส่งเสริมการขายเดิมทุกประการ และเมื่อเป็นรายการส่งเสริมการขายเดิม จึงต้องมีการลดอัตราค่าบริการของรายการส่งเสริมการขายนี้ลงร้อยละ 15 โดยตรง

------1003.10.0901_57-4.12----------

สำหรับวาระที่ 4.16 กรณีปัญหามีลักษณะคล้ายคลึงกับวาระที่ 4.12 กล่าวคือ ผู้ร้องเรียน 7 ราย (ภายหลังมี 1 รายถอนเรื่องร้องเรียน) เปลี่ยนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากระบบ 2G เป็นระบบ 3G แต่ยังคงถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราเท่าเดิม โดยที่ผู้ร้องเรียนบางรายได้รับบริการเพิ่มเป็นระยะเวลาชั่วคราว เช่น บริการอินเทอร์เน็ต 100 MB เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ บริการอินเทอร์เน็ต 100 MB เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นต้น ซึ่งมติที่ประชุมเห็นว่า เป็นรายการส่งเสริมการขายใหม่ ด้วยเหตุนี้ อัตราค่าบริการจึงไม่ได้ลดลงโดยตรงร้อยละ 15

ในขณะที่ กสทช. ประวิทย์ มีความเห็นสอดคล้องกับในวาระที่ 4.12 ว่า สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายของผู้ร้องเรียนภายหลังการเปลี่ยนระบบมิได้แตกต่างจากรายการส่งเสริมการขายเดิมแต่อย่างใด เว้นแต่เพียงมีการเพิ่มบริการแถมเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นการที่สำนักงาน กสทช. และที่ประชุม กทค. ตัดสินให้รายการส่งเสริมการขายของบริการ 3G ที่มีการเพิ่มสิทธิการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลาชั่วคราวเป็นรายการส่งเสริมการขายใหม่ สุดท้ายจะทำให้ไม่มีรายการส่งเสริมการขายในระบบบริการ 3G ของประเทศไทยรายการใดเลยที่มีการลดราคาลงจริง อันหมายถึงว่าจะไม่มีผู้ใช้บริการระบบ 3G รายใดได้รับบริการในราคาที่ถูกลงจากบริการ 2G เลย และเงื่อนไขเรื่องการลดอัตราค่าบริการลงร้อยละ 15 ย่อมเป็นเพียงเงื่อนไขที่ไม่มีความหมาย ไม่ได้ก่อประโยชน์ที่แท้จริงอันใดแก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ กสทช. ประวิทย์ ยังได้เปิดเผยความเห็นด้วยว่า เมื่อครั้งที่ กทค. จัดแถลงข่าวเรื่องการออกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 2100 MHz ได้เคยกล่าวไว้ว่า การกำหนดเงื่อนไขลดค่าบริการลงร้อยละ 15 นั้นเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว มาตรการที่แท้จริงคือการกำกับดูแลอัตราค่าบริการขั้นสูง ซึ่งจะมีการศึกษาเรื่องต้นทุนและอัตราค่าบริการภายในหนึ่งปี แต่ปัจจุบันผ่านมาเกือบครบสองปีแล้ว ยังไม่ปรากฏว่ามีแม้แต่รายงานผลการศึกษาเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะต้องเร่งดำเนินการให้มีการกำกับดูแลอัตราค่าบริการขั้นสูงของบริการ 3G โดยด่วน เพื่อประเด็นปัญหาเรื่องการลดค่าบริการร้อยละ 15 ก็จะได้ยุติลงด้วย

------1003.10.0901_57-4.16----------