หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1710 – 1722.5 MHz/ 1805 – 1817.5 MHz และ 1784 – 1760.5 MHz/1843 – 1588.5 MHz พ.ศ. … , ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 1710 – 1785/1805 – 1880 เมกะเฮิรตซ์(MHz)

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2557 นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอสงวนความเห็นในวาระ 5.2.2  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1710 – 1722.5 MHz/ 1805 – 1817.5 MHz และ 1784 – 1760.5 MHz/1843 – 1588.5 MHz พ.ศ. … , ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 1710 – 1785/1805 – 1880 เมกะเฮิรตซ์(MHz)  รายละเอียดดังนี้
20141202043004

ด้าน กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งขอสังเกตและมีความต่างในวาระ 5.2.2  เช่นกัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

----------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------