วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1006.20018_62 กสทช.17.62 วาระ 5.1.2

 

ทช1006.20019_62 กสทช.17.62 วาระ 5.1.4

 

ทช1006.20020_62 กสทช.17.62 วาระ 5.1.5

 

ทช1006.20021_62 กสทช.17.62 วาระ 5.1.6