อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.11 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

ทช1006.0532_62 กสทช. 13.62 วาระ 5.2.11