ประกาศการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.8 เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. 2556 เป็นร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่ม ดังนี้

ทช1006.0458_62 กสทช. 11.62 วาระ 5.2.8