โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.4 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) : โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มดังนี้

ทช1006.0365_62 กสทช. 8.62 วาระ 5.3.4