วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1006.0362_62 กสทช. 8.62 วาระ 5.1.1

 

ทช1006.0363_62 กสทช. 8.62 วาระ 5.1.2

 

ทช1006.0364_62 กสทช. 8.62 วาระ 5.1.11