วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1006.0322_62 กสทช. 6.62 วาระ 5.1.1

 

ทช1006.0323_62 กสทช. 6.62 วาระ 5.1.3

 

ทช1006.0324_62 กสทช. 6.62 วาระ 5.1.4

 

ทช1006.0325_62 กสทช. 6.62 วาระ 5.1.5

 

ทช1006.0326_62 กสทช. 6.62 วาระ 5.1.6