ขอทุนสนับสนุนโครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันฯ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.4 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายในการหลอกลวงทุกรูปแบบ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1006.0301_62 กสทช.5.62 วาระ 5.3.4