ประกาศหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่น

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.11 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0901_61 กสทช.21.61 วาระ5.2.11