สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.10 เรื่อง สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ระหว่างการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0898_61 กสทช.21.61 วาระ5.2.10