หลักเกณฑ์และวิธีการพักหรือหยุดการให้บริการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักหรือหยุดการให้บริการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0897_61 กสทช.21.61 วาระ5.2.2