ร่างประกาศหลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่นย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1006.0046_62 กสทช.พิเศษ 1.62 วาระ 5.1