ขยายเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศาได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0960_61 กสทช. 23.61 วาระ 5.2.2