การสนับสนุนโครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.7 เรื่อง การพิจารณาการสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ : โครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งขอตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มและข้อสังเกต ดังนี้

ทช1003.10.0819_61 กสทช.19.61 วาระ 5.3.7