สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระหว่างทีโอทีกับดีแทค

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.25 เรื่อง สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งขอตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มและข้อสังเกต ดังนี้

ทช1003.10.0818_61 กสทช.19.61 วาระ 5.2.25