วาระที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.16 เรื่อง สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 เส้นทาง สฟ. ตาก 1 – สฟ. แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, ระเบียบวาระที่ 5.2.17 เรื่อง สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 เส้นทาง สฟ. บางกอกน้อย – สฟ. บ้านดอน ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด, และระเบียบวาระที่ 5.2.18 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. ตาก 1 – สฟ. แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0815_61 กสทช.19.61 วาระ 5.2.16

 

 

ทช1003.10.0816_61 กสทช.19.61 วาระ 5.2.17

 

ทช1003.10.0817_61 กสทช.19.61 วาระ 5.2.18