วาระที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.13 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แจ้งขอสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ขณะที่ระเบียบวาระที่ 5.2.15 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0813_61 กสทช.19.61 วาระ 5.2.13

 

ทช1003.10.0814_61 กสทช.19.61 วาระ 5.2.15