ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นย่าน 890-895/935-940 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐-๘๙๕/๙๓๕-๙๔๐ MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0771_61 กสทช.พิเศษ 6.61 วาระ 5.1