หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุน กทปส.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.7 เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่นำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0746_61 กสทช. 18.61 วาระ 5.1.7