การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และระเบียบวาระที่ 5.3.3 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) และมาตรา 52 (4) การส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ และวัตถุประสงค์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ มาตรา 52 (4) การสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0716_61 กสทช. 17.61 วาระ 5.3.2

 

ทช1003.10.0718_61 กสทช. 17.61 วาระ 5.3.3