สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง กฟน. และบริษัทดีแทค

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.3 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0714_61 กสทช. 17.61 วาระ 5.2.3