วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0708_61 กสทช. 17.61 วาระ 5.1.1

 

ทช1003.10.0709_61 กสทช. 17.61 วาระ 5.1.2

 

ทช1003.10.0710_61 กสทช. 17.61 วาระ 5.1.3

 

ทช1003.10.0711_61 กสทช. 17.61 วาระ 5.1.11

 

ทช1003.10.0712_61 กสทช. 17.61 วาระ 5.1.12