การกำหนดให้ค่ายมือถือคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.15 เรื่อง การสำรวจข้อเท็จจริงต่อการดำเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังนี้

ทช1003.10.0672_61 กสทช.16.61 วาระ 5.2.15