วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0667_61 กสทช.16.61 วาระ 5.1.11

 

ทช1003.10.0668_61 กสทช.16.61 วาระ 5.1.12

 

ทช1003.10.0669_61 กสทช.16.61 วาระ 5.1.14

 

ทช1003.10.0670_61 กสทช.16.61 วาระ 5.1.15

 

ทช1003.10.0671_61 กสทช.16.61 วาระ 5.1.16