พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติปรับวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ทช1003.10.0630_61 กสทช. 15.61 วาระ 5.3.6