ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยชุดใหม่จากทะเบียนรายชื่อเดิมที่เหลืออยู่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ทช1003.10.0582_61 กสทช.14.61 วาระ 5.2.2