ก่อสร้างสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่การปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0578_61 กสทช.13.61 วาระ 5.3.6