ไม่แต่งตั้ง ผบ.ตร. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.15 เรื่อง การพิจารณาทบทวนมติของ กสทช. กรณีไม่แต่างตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ทช1003.10.0577_61 กสทช.13.61 วาระ 5.2.15