การขอขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.22 เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกรมประชาสัมพันธ์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0573_61 กสทช.13.61 วาระ 5.1.22