ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.6 เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ทช1003.10.0572_61 กสทช.13.61 วาระ 5.2.6