วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0565_61 กสทช.13.61 วาระ 5.1.2
ทช1003.10.0566_61 กสทช.13.61 วาระ 5.1.3
ทช1003.10.0567_61 กสทช.13.61 วาระ 5.1.4
ทช1003.10.0568_61 กสทช.13.61 วาระ 5.1.5
ทช1003.10.0569_61 กสทช.13.61 วาระ 5.1.6
ทช1003.10.0570_61 กสทช.13.61 วาระ 5.1.7
ทช1003.10.0571_61 กสทช.13.61 วาระ 5.1.9